ครอบครัว มารีอา มักดาเลนา ยู่เตียน

ไต้ยู้ กิจประชา(2440-2469)
ยู่เตียน(2442-2523)
ชิม แซ่เล็ก (2434-2536)

๑. มารีอา มักดาเลนา ยู่เตียน(2442-2523)- อันตน ไต้ยู้ กิจประชา(2440-2469)

      ๑.๑ มารีอา แจ๊ว(2464-2551) - เปาโล เซ่งเกีย ตนประเสริฐ(2458-2523)

      ๑.๒ อันนา จิ้มลิ้ม - ยวง จรูญ บุญรติวงศ์(2465-2537)

     มารีอา มักดาเลนา ยู่เตียน(2442-2523) - ยอแซฟ ชิม แซ่เล็ก (2434-2536)

      ๑.๓. มารีอา กิมเต๊า(2470-2557)- เปโตร เคียมสุน อมรธีระกุล(2460-2545)            

      ๑.๔. โรซา อรุณี(แดง:2473-2553) - ยอห์นบอสโก บรรจง(อ๊อด) สัตยสมบูรณ์(2473-2543)

      ๑.๕. กอบเกื้อ(เช็ง) แซ่เล็ก

      ๑.๖. สุพร(เฮียง) - ยอห์นบอสโก เสงี่ยม(ช้วน) ศิริสุทธิ์(2478-2557)    

      ๑.๗. อันตน นิกร(ตี๋เล็ก:2484-2542) - สุพรรณี(แต๋ว) อมรธีระกุล


กลับหน้าหลัก