ครอบครัว กิมเต๊า - เคียมสุน อมรธีระกุล

มารีอา กิมเต๊า อมรธีระกุล
(2470-2557)
เปโตร เคียมสุน อมรธีระกุล
(2460-2545)

๑.๓ มารีอา กิมเต๊า - เปโตร เคียมสุน อมรธีระกุล
           ๑.๓.๑ อุทัศ(บ๊อ) - ละมุน อมรธีระกุล
                ๑.๓.๑.๑ พิสุทธิ อมรธีระกุล
                ๑.๓.๑.๒ พิษณุ อมรธีระกุล
                ๑.๓.๑.๓ พิศมัย อมรธีระกุล
                ๑.๓.๑.๔ เบญจพร อมรธีระกุล

           ๑.๓.๒ เปโตร อุทร - ลูซีอา อึ้งกิ้ม(กล้วย) อมรธีระกุล
                ๑.๓.๒.๑ โรซา อุมาพร(ปุ๊ก) อมรธีระกุล - ภาณุ โพธิ์ทอง
                      ๑.๓.๒.๑.๑ ด.ช.ภูมิพัฒน์ โพธิ์ทอง
                ๑.๓.๒.๒ อนุชา(ป๊อบ) อมรธีระกุล
                ๑.๓.๒.๓ ซิสเตอร์เทเรซา กุลธิดา(ปุ้ย) อมรธีระกุล
                ๑.๓.๒.๔ ปัทมวรรณ(ปิง) อมรธีระกุล

           ๑.๓.๓ อรุณศรี อมรธีระกุล

           ๑.๓.๔ กิจดังงา(ตุ้ม) อมรธีระกุล

กลับหน้าหลัก