ครอบครัว อันตน นิกร - สุพรรณี(แต๋ว) อมรธีระกุล

อันตน นิกร อมรธีระกุล
(2484-2542)
สุพรรณี(แต๋ว) อมรธีระกุล

๑.๗. อันตน นิกร(ตี๋เล็ก) - สุพรรณี(แต๋ว) อมรธีระกุล
           ๑.๗.๑ สุเมตตา - วีรศักดิ์ เยาวสังข์
                 ๑.๗.๑.๑ วรเมธ เยาวสังข์
                 ๑.๗.๑.๒ เมธาวี เยาวสังข์

           ๑.๗.๒ เอกวิทย์(แป๊ะ) - รุ่ง อมรธีระกุล
                 ๑.๗.๒.๑ รสสุคนธ์ อมรธีระกุล
                 ๑.๗.๒.๒ อมรรัตน์(มิว) อมรธีระกุล

           ๑.๗.๓ วิทยา(เอ๋) - สุรีย์ อมรธีระกุล

           ๑.๗.๔ ปราณี - อภิสิทธิ์ วาปี
                 ๑.๗.๔.๑ ณัฐพล วาปี
                 ๑.๗.๔.๒ ชนัชพร วาปี

           ๑.๗.๕ เรวดี อมรธีระกุล

           ๑.๗.๖ วิไล - อนุพงษ์ มิลกุล
                 ๑.๗.๖.๑ ไชยวิทย์ มิลกุล
                 ๑.๗.๖.๒ ชนินทร์ มิลกุล
                 ๑.๗.๖.๓ ปาริชาติ มิลกุล

          ๑.๗.๗ วรวุฒิ - รัตน์ อมรธีระกุล

กลับหน้าหลัก