ครอบครัว ใต้เก็ก - ส้มแป้น เนื้อจีน

ยอห์น ใต้เก็ก เนื้อจีน มาร์ธา ส้มแป้น เนื้อจีน
ชาตะ 3 มี.ค.2456
มรณะ---
ชาตะ 3 มี.ค. 2457
มรณะ 22 ธ.ค.2532

๔. ยอห์น ใต้เก็ก -มาร์ธา ส้มแป้น เนื้อจีน
      ๔.๑ ยอห์นบอสโก แจ่ม(2477-2525) - กิมผิน เนื้อจีน
            ๔.๑.๑ แววตา - ชั้น กิจธรรม
                  ๔.๑.๑.๑ อาทิตยา กิจธรรม
                  ๔.๑.๑.๒ พัลลภ - กนกอร กิจธรรม
                  ๔.๑.๑.๓ วัลลภ กิจธรรม
            ๔.๑.๒ วรทัศน์ - ดรุณี เนื้อจีน
            ๔.๑.๓ อานนท์ เนื้อจีน
            ๔.๑.๔ อานพ เนื้อจีน
            ๔.๑.๕ วารินทร์ เนื้อจีน
            ๔.๑.๖ วารุณี เนื้อจีน
            ๔.๑.๗ วราภรณ์ เนื้อจีน
            ๔.๑.๘ วรสัฒน์ เนื้อจีน
            ๔.๑.๙ วาที เนื้อจีน
            ๔.๑.๑๐ วรกานต์ เนื้อจีน

      ๔.๒ ยอห์นบอสโก แจ้ง(เข็ม)(2479---) - มารีอา สุรีรัตน์  เนื้อจีน
            ๔.๒.๑ อำไพ เนื้อจีน
            ๔.๒.๒ พรชัย เนื้อจีน
            ๔.๒.๓ พรเทพ เนื้อจีน
            ๔.๒.๔ พรประเสริฐ เนื้อจีน
            ๔.๒.๕ พรประสาท เนื้อจีน
            ๔.๒.๖ พรประสพ(ตั้ว) เนื้อจีน

      ๔.๓ มารีอา สมนึก - ฟรังซิสโก ทนง ลิมาลัย
            ๔.๓.๑ วนิดา - ประเสริฐ ทองมาก
            ๔.๓.๒ ประวิทย์ - ชัชวาลัย ลิมาลัย
            ๔.๓.๓ นภาพร - สำรวย ลิมาลัย
            ๔.๓.๔ นิรมล ลิมาลัย
            ๔.๓.๕ วิวัฒน์ - บุญเรียม ลิมาลัย

กลับหน้าหลัก