ครอบครัว ใต้เส็ง(ตี๋) - ทองสุก เนื้อจีน

ยอห์น ใต้เส็ง(ตี๋) เนื้อจีน
ทองสุก เนื้อจีน
ชาตะ 26 มิ.ย.2459
มรณะ -- --2511
 

๕. ยอห์น ใต้เส็ง(ตี๋) - ทองสุก เนื้อจีน
      ๕.๑ โสมนัส (เนื้อจีน) - เครือ สุจริตรักษ์
            ๕.๑.๑ นางชัชวาลัย(สุจริตรักษ์)- นายประวิทย์  ลิมาลัย
            ๕.๑.๒ นางสุมาณี (สุจริตรักษ์) - นายมานิต  ชัยกุลเสรีวงศ์
                  ๕.๑.๒.๑ นางสาวมาลิณี ชัยกุลเสรีวงศ์
                  ๕.๑.๒.๒ นางสาวมลิษา ชัยกุลเสรีวงศ์
                  ๕.๑.๒.๓ นายฤทธิชัย ชัยกุลเสรีวงศ์
            ๕.๑.๓ นางสาวสุพัตรา  สุจริตรักษ์
            ๕.๑.๔ ดร.พรศักดิ์(สิงห์)  - ดร.สุพัตรา สุจริตรักษ์
                  ๕.๑.๔.๑ นางสาวคริสสินี สุจริตรักษ์
            ๕.๑.๕ นางจุฑารัตน์(เหน่ง) สุจริตรักษ์(2512-2558) - นายสายชล  สวนชำนิ
            ๕.๑.๖ นายอุดมศักดิ์(เสือ) สุจริตรักษ์

      ๕.๒ ยอแซฟ กมล(2486-2546) - ลูซีอา บุญช่วย เนื้อจีน(2486-2548)
            ๕.๒.๑ นางสาวสุธิสา  เนื้อจีน
            ๕.๒.๒ นางสาวสุธิชา  เนื้อจีน
            ๕.๒.๓ นางสาวสุปราณี  เนื้อจีน
            ๕.๒.๔ นางสาวสุกัญญา  เนื้อจีน
            ๕.๒.๕ นางสาวสุมาลี  เนื้อจีน
            ๕.๒.๖ นางสาวสุพัตรา  เนื้อจีน

      ๕.๓ วิภา (เนื้อจีน) - นายไพโรจน์  ตั้งสุนทรตระกูล

      ๕.๔ มานพ - สำเนียง เนื้อจีน
            ๕.๔.๑ นายกิตติ  เนื้อจีน
            ๕.๔.๒ นายอนุชา เนื้อจีน

      ๕.๕ พิมพ์ (เนื้อจีน) - นายณรงค์  วิเชียรพืชผล
            ๕.๕.๑ นายนครินทร์  วิเชียรพืชผล

      ๕.๖ มานะ - เบ็ญจางค์(แมว) เนื้อจีน
            ๕.๖.๑ นายนิมิตร  เนื้อจีน
            ๕.๖.๒ นายนิวัตน์  เนื้อจีน

      ๕.๗ มานิตย์ - นางปราณี(นิด) เนื้อจีน
            ๕.๗.๑ นางสาวปวีณา  เนื้อจีน
            ๕.๗.๒ นางสาวศศิมา  เนื้อจีน

กลับหน้าหลัก