ซีมอน ฮั่วง้วน เป็นคริสตังชาวจีนที่มาบุกเบิกทำสวนในที่เช่าของวัดแม่พระบังเกิด บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม ประมาณปี พ.ศ.2440 ท่านได้สมรสกับมารีอา ชุนท้อ และให้กำเนิดบุตร-ธิดา จำนวน 5 คน จึงเป็นที่มาของต้นตระกูล "เนื้อจีน"

มารีอา ชุนท้อ เนื้อจีน ซีมอน ฮั่วง้วน เนื้อจีน

๑. มารีอา มักดาเลนา ยู่เตียน(2442-2523)- อันตน ไต้ยู้ กิจประชา(2440-2469)
      ๑.๑ มารีอา แจ๊ว - เปาโล เซ่งเกีย ตนประเสริฐ
      ๑.๒ อันนา จิ้มลิ้ม - ยวง จรูญ บุญรติวงศ์

     มารีอา มักดาเลนา ยู่เตียน - ยอแซฟ ชิม แซ่เล็ก (2434-2536)
      ๑.๓ กิมเต๊า - เคียมสุน อมรธีระกุล
      ๑.๔ อรุณี(แดง)- บรรจง(อ๊อด) สัตยสมบูรณ์
      ๑.๕ กอบเกื้อ(เช็ง) แซ่เล็ก
      ๑.๖ สุพร(เฮียง) - เสงี่ยม(ช้วน) ศิริสุทธิ์
      ๑.๗ นิกร(ตี๋เล็ก) - สุพรรณี อมรธีระกุล

๒. เปาโล ไต้ฮวด(2450-2503)- เปาลา ส้มโอ เนื้อจีน(2453-2511)
      ๒.๑ ชุนไฉ่ - ยี่ ยอแซฟ
      ๒.๒ สนั่น(เซ้ง) - วิเชียร เนื้อจีน
      ๒.๓ ลาวัลย์(เล็ก) - ประดิษฐ์ ธีรานุวรรตน์
      ๒.๔ สนม เนื้อจีน
      ๒.๕ ระวี(แกะ) - ประกอบ เทศฉิม
      ๒.๖ เรียมวิไล - สมพงษ์ มณีจันทร์
      ๒.๗ บาทหลวงยอห์นบอสโก สุรพล เนื้อจีน(2490-2536)
      ๒.๘ สุรชัย - ดาริณี เนื้อจีน

๓. อันนา ทองห่อ(ยู่จู) - เปโตร พัว แซ่ตัน
      ๓.๑ ทองใบ - สนิท หมื่นไสยาท
            ๓.๑.๑ สุเทพ หมื่นไสยาท
            ๓.๑.๒ สุทัศน์ หมื่นไสยาท
            ๓.๑.๓ รัตนากร หมื่นไสยาท
            ๓.๑.๔ สุวัฒน์ หมื่นไสยาท
            ๓.๑.๕ สุทธิศักดิ์ หมื่นไสยาท
      ๓.๒ อักเนส บุญชื่น แซ่ตัน
            ๓.๒.๑ เล็ก แซ่ตัน
                 ๓.๒.๑.๑ หนึ่ง แซ่ตัน
                 ๓.๒.๑.๒ อ้อย สาหร่าย
      ๓.๓ อัลฟองโซ สุนทร(ตี๋:2486-2538) - ลูซีอา พยุง แซ่ตัน
            ๓.๓.๑ กิตติทร - ชลวิชา หมื่นไสยาท
                 ๓.๓.๑.๑ นพดล หมื่นไสยาท
            ๓.๓.๒ สุภาวดี(เปิ้ล) - ชาญยุทธิ์ แดงอรุณ

๔. ยอห์น ไต้เก็ก(2456-2511) - มาร์ธา ส้มแป้น เนื้อจีน(2457-2532)
      ๔.๑ ยอห์นบอสโก แจ่ม(2477-2525) - กิมผิน เนื้อจีน
      ๔.๒ ยอห์นบอสโก แจ้ง(เข็ม:2479-2521) - เทเรซา สุรีรัตน์  เนื้อจีน(2475-2557)
      ๔.๓ มารีอา สมนึก(2480-2518) - ฟรังซิส เซเวียร์ ทนง ลิมาลัย(2477-2553)

 ๕. ยอห์นบัปติสต์ ไต้เส็ง(ตี๋)(2459-2511) - มารีอา ทองสุก เนื้อจีน(2460-2561)
      ๕.๑ โสมนัส(เนื้อจีน) - เครือ สุจริตรักษ์
      ๕.๒ ยอแซฟ กมล(2486-2546) - ลูซีอา บุญช่วย เนื้อจีน(2486-2548)
      ๕.๓ วิภา(เนื้อจีน) -นายไพโรจน์  ตั้งสุนทรตระกูล
      ๕.๔ มานพ - สำเนียง เนื้อจีน
      ๕.๕ พิมพ์(เนื้อจีน) - นายณรงค์  วิเชียรพืชผล
      ๕.๖ มานะ - เบ็ญจางค์(แมว) เนื้อจีน
      ๕.๗ มานิตย์ - นางปราณี(นิด) เนื้อจีน