ครอบครัว "นายเจริญ - นางซิ้วกิม ศรีสุภร"

อเล็กซ์ เจริญ ศรีสุภร (อายุ 95 ปี)
ชาตะ 17 ก.ค. 2461
มรณะ 31 ก.ค. 2556
อักเนส ซิ้วกิม ศรีสุภร (อายุ 92 ปี)
       ชาตะ 9 ม.ค. 2463
       มรณะ 8 ธ.ค. 2554

ทายาทรุ่นที่ 3

1.3.1. ยอห์นบอสโก นิพนธ์ ศรีสุภร(2487-2488)

1.3.2. สุวรรณี - มัทธิว วิบูลย์ ไม่รู้จบ (2476-2560)
        1.3.2.1. ณัฐกรณ์ - รำเพย(อายุ 30 ปี)
             1.3.2.1.1. ณัฐธิยา - วิรชัย หัตถกรรม
                  1.3.2.1.1.1. ชัยภัทร์
        1.3.2.2. ภูวนาถ - ภัทราภรณ์
             1.3.2.2.1. เบญญาภา- สิทธิพร
                  1.3.2.2.1.1. ภิภัทร
             1.3.2.2.2. รัตน์ชานนท์
        1.3.2.3. ลลิตา - ประกอบชัย รอดทัศนา
             1.3.2.3.1. พงศ์ธร

1.3.3. ประดิษฐ์ - บุญแทน ศรีสุภร
        1.3.3.1. เบญจวรรณ
        1.3.3.2. รุจี
        1.3.3.3. ศุภลักษณ์
        1.3.3.4. ขวัญเรือน
        1.3.3.5. ขวัญดาว

1.3.4. สุพิศ - มานัส ลิ้มศฤงคาร
        1.3.4.1. บุญญลักษณ์ - ขวัญชัย กิมเล็ก
              1.3.4.1.1. จุฑามาศ
              1.3.4.1.2. จุฑารัตน์
        1.3.4.2. ชนกนาถ(แป้น)
        1.3.4.3. ภาศกร - รัชฎา(ตุ๊ก)
              1.3.4.3.1. ภัทรกร(เอิรธ์)
              1.3.4.3.2. อัชฎา(อาท)
        1.3.4.4. อัศวิน - วันวิสา(โอ๋)
              1.3.4.4.1. อัครพล

1.3.5. ซีมอน สุพจน์ - อันนา ดารุณี ศรีสุภร
        1.3.5.1. สนธยา ศรีสุภร
        1.3.5.2. สายัณห์ - รัตนา ศรีสุภร
             1.3.5.2.1. ณิชชากร
             1.3.5.2.2. ณัชชา
        1.3.5.3. เสกสรร ศรีสุภร
        1.3.5.4. เสกสิทธิ์ ศรีสุภร - วาลปัทม์ ศรีมงคล
        1.3.5.5. สราวุธ ศรีสุภร

1.3.6. สุภัทร ศรีสุภร
        1.3.6.1. สิริ(อ้น) - ณัฐวรรณ(หน่อย) ศรีสุภร
              1.3.6.1.1. ตฤณ(อิกคิว) ศรีสุภร
        1.3.6.2. เอกสิทธิ์(อาท) ศรีสุภร

1.3.7. สุพิน ศรีสุภร

1.3.8. สุรพล ศรีสุภร

1.3.9. สุรพรรณ ศรีสุภร

1.3.10. ดอมินิโก ถวัลย์ - มารีอา หวล ศรีสุภร
        1.3.10.1. ดอมินิโก สรวิทย์ - พรศิริ ศรีสุภร
             1.3.10.1.1. อมรเทพ ศรีสุภร
        1.3.10.2. ยอแซฟ จักรพงศ์ ศรีสุภร

1.3.11. ศรีเพ็ญ ศรีสุภร

1.3.12. เสภา - สุชาติ ปัญญพร
        1.3.12.1. สุภาพร ปัญญพร

กลับหน้าหลัก