ครอบครัว "ก๋งฮิ้ม ย่าเลี่ยม กังก๋ง"

ซีมอน ฮิ้ม กังก๋ง (อายุ 48 ปี)
ชาตะ 28 ต.ค. 2435     
มรณะ 24 มิ.ย. 2483     
กาทารีนา เลี่ยม กังก๋ง (อายุ 52 ปี)
     ชาตะ 31 ต.ค. 2438
     มรณะ  1 มี.ค. 2490

ทายาทรุ่นที่ 2

2.1. เทโอฟิล สวัสดิ์(โต้)(2459-2551) - นางหงส์ กังก๋ง
        2.1.1. ไพทูรย์ -ประเทือง
        2.1.2. ไพบูลย์
        2.1.3. ราตรี
        2.1.4. ไพศาล
        2.1.5. อรุโณทัย
        2.1.6. ประไพศรี
        2.1.7. อันตน ไพโรจน์ (2502-2544)
        2.1.8. ประไพทัศน์
        2.1.9. นิภา

2.2. นางกฤษณา - นายใช่สุน ธนะกิจเจริญ
        2.2.1. สุคนธ์ - วรรณี
        2.2.2. สุวรรณ
        2.2.3. สุรศักดิ์ - สุพัตรา
             2.2.3.1. บุญศิริ
             2.2.3.2. สุรัตน์

2.3. สเตฟาโน วิรัตน์(เมาะ)(2463-2550) - มารีอา ทองกิ่ง กังก๋ง(2465-2554)
        2.3.1. ไพรัตน์ - สังวาลย์
        2.3.2. เล็ก - เฉลิม
        2.3.3. วิโรจน์ - มณี
        2.3.4. ไพเราะ
        2.3.5. มัทธิว สมศักดิ์(2495-2532) - สุจินตนา
        2.3.6. เกษม - สุลาวัลย์
        2.3.7. บุญศรี
        2.3.8. เกษร
        2.3.9. โทมัส บุญส่ง(2504-2528)
        2.3.10. ศิริเพ็ญ - ณรงค์ศักดิ์

2.4. อักเนส พิณ(หมู) - เปโตร บุญเหลือ เดชรา(2465-2523)
        2.4.1. อุไร
        2.4.2. ธวัช
        2.4.3. นิคม
        2.4.4. พินัย
        2.4.5. อนันต์
        2.4.6. คำนึง
        2.4.7. มาโนช

2.5. กาทารีนา สมพร(แมว)(2469-2553)-มีคาแอล ประเสริฐ(ยู้) อินทปัทม์(2468-2536)
        2.5.1. ประสิทธิ์(อ้วน) - สมนึก อินทปัทม์
              2.5.1.1. น.ส.เสาวลักษณ์ อินทปัทม์
              2.5.1.2. นางกมลวรรณ อินทปัทม์
              2.5.1.3. นายอรรพล อินทปัทม์
        2.5.2. สมใจ - ฉลอง กันลือนาม
              2.5.2.1. นายธานี
              2.5.2.2. นางชลวี - นายโอม
                   2.5.2.2.1. ต้นข้าว
                   2.5.2.2.2. ข้าวปั้น
        2.5.3. ภัทรนรินทร์(สมศรี) มิ่งกูลวงษ์หิรัญ(อินทปัทม์)
        2.5.4. ประสงค์ อินทปัทม์
        2.5.5. ปิยะ - อินทปัทม์
              2.5.5.1. รุ่งเรือง อินทปัทม์
              2.5.5.2. รังสิมา อินทปัทม์

2.6. นายบุญช่วย(จ้าง) - นางเอื้อน

2.7. มัทธิว วิโรจน์(โจ้ย)(2476-2542) - วิไล กังก๋ง
        2.7.1. ชวลิต(เปี๊ยก) - เตือนตา กังก๋ง
        2.7.2. วิทยา(ป๊อก) กังก๋ง
        2.7.3. นงลักษณ์ กังก๋ง

2.8. นางวิไล(ตุ่น) กังก๋ง

2.9. นายวิเรือง(ด้วง) - นางสุภา(2485-2549) กังก๋ง
        2.9.1. วิริยะ กังก๋ง
        2.9.2. ดารณี(แมว) กังก๋ง
             2.9.2.1. มงคล โตมาก
             2.9.2.2. ณัฐพล กังก๋ง
        2.9.3. คมสัญ(นุ้ย) กังก๋ง
        2.9.4. นันทนา
กังก๋ง

กลับหน้าหลัก