ครอบครัว "ครูเชิด - กิมชุน เสรีพรพงศ์ (กังก๋ง)"

   เปโตร เชิด เสรีพรพงศ์ (อายุ 92 ปี)
    (2463 - 2555)
แปร์เปตูอา กิมชุน เสรีพรพงศ์ (อายุ 94 ปี)
      (2467 - 2561)

ทายาทรุ่นที่ 3

3.2.1. สุจิตรา(เล็ก) - อมร ธีรานุวรรตน์
      3.2.1.1 กิติศักดิ์ ธีรานุวรรตน์
            3.2.1.1.1. มอส
            3.2.1.1.2. เมิส         
      3.2.1.2 ศุภรัตน์ ธีรานุวรรตน์
            3.2.1.2.1. มิกซ์
            3.2.1.2.2. หมิว

3.2.2. สุชาติ(ฉ่ำ) - ทัศนีย์ เสรีพรพงศ์
      3.2.2.1 อดิศร เสรีพรพงศ์
      3.2.2.2 ฤทัยวรรณ เสรีพรพงศ์
           3.2.2.2.1. แพ็ค

3.2.3. สุพัตรา - สมาน กิจสวัสดิ์(เสียชีวิต)
      3.2.3.1. เบญจวรรณ (เสียชีวิต)
      3.2.3.2. ปัญญา (เสียชีวิต)
      3.2.3.3. มาโนช กิจสวัสดิ์
      3.2.3.4. อังคณา กิจสวัสดิ์

3.2.4. สุรชัย - อุไร(เสียชีวิต) เสรีพรพงศ์
      3.2.4.1. อุมาวลี เสรีพรพงศ์

3.2.5. สุมิตรา(ตุ๊ง) - สุรชัย ทนุผล
      3.2.5.1. กฤตยา ทนุผล
           3.2.5.1.1.  ธนธัส(ไอเดีย) ทนุผล
      3.2.5.2. สลาวดี ทนุผล
          3.2.5.2.1.  ภณิตา(เปียโน) ชูตระกูลวงศ์

3.2.6. สุเมตตา - วัฒนะ ปลาตะเพียนทอง
      3.2.6.1. ทิเนศร์ ปลาตะเพียนทอง
      3.2.6.2. ธีร์วรา ปลาตะเพียนทอง

กลับหน้าหลัก