ครอบครัว " ย่าไหน ก๋งกิ๊ แซ่โล้ว"

ยอห์น กิ๊ แซ่โล้ว(อายุ 77 ปี)    
ขาตะ -- -- 2438        
มรณะ 24 เม.ย.2515       
     อันนา ไหน แซ่โล้ว(อายุ 73 ปี)
         ชาตะ 19 ก.ค.2439
          มรณะ 2 ก.ค.2512

ทายาทรุ่นที่ 2

4.1. นายสนอง(ทู้)

4.2. ยวง ชุนเลี้ยง(ตี๋)(2467-2532) - อันนา ซิ้วหัน แซ่โล้ว(2466-2540)

4.3. อามาโต อนันต์(คี่ลิ้น)(2470-2528) - มารีอา จำ แข็งกิจ(2472-2559)
       

4.4. ซิสเตอร์กิมหยุน แซ่โล้ว

4.5. นายทวีป(เหม็ง) - นางสมบูรณ์ แซ่โล้ว
        4.5.1. สร้าง แซ่โล้ว
        4.5.2. จรรยา แก้วอุ่นเรือน
        4.5.3. อุทัยวรรณ ธีรานุวรรตน์
        4.5.4. ลำยอง ปันฉาย
        4.5.5. ลำดับ เอกอรุณ
        4.5.6. ลำปาง วรรณกลัด
        4.5.7. อภิชน แซ่โล้ว
        4.5.8. ธวัช แซ่โล้ว
        4.5.9. กุหลาบ กมลอินทร์
        4.5.10. ละเอียด แซ่โล้ว

4.6. นายสนั่น(จิ๊ด) - นางประยงค์ แซ่โล้ว
        4.6.1. ไกรวุฒิ - อัมพรศรี แซ่โล้ว
              4.6.1.1. ปฑิตตา แซ่โล้ว
              4.6.1.2. ณัฐวุฒิ แซ่โล้ว
        4.6.2. วุฒิชัย - สุพรรณี แซ่โล้ว
              4.6.2.1. ฑิคัมพร แซ่โล้ว
              4.6.2.2. ณัฐธิกา แซ่โล้ว
              4.6.2.3. วุฒินนท์ แซ่โล้ว
              4.6.2.4. วุฒิพงษ์ แซ่โล้ว
        4.6.3. เตือนฤทัย แซ่โล้ว - ไพบูลย์ สมภพศุภนาท
              4.6.3.1. คมกฤษ สมภพศุภนาท
        4.6.4. ฤทธิไกร - นนทรี แซ่โล้ว
              4.6.4.1. โภคะมณี
        4.6.5. เพ็ญพักตร์ - สราวุฒิ อินทปัทม์
              4.6.5.1. ณัฐฐริกา

4.7. เอลิซาเบธ กิมเจีย(2478-2555) - นายสุรศักดิ์ ประจงการ
        4.7.1. โสภิศ - นริศ ยอแซฟ
        4.7.2. โสภี ประจงการ
        4.7.3. ฉันทนา ประจงการ
        4.7.4. ชัยยะ ประจงการ - วันทนา สุขชัย
             4.7.4.1. รักหทัย ประจงการ
        4.7.5. โสภณ ประจงการ
        4.7.6. พิพัฒน์ ประจงการ - ปริษา แสนเมือง
             4.7.6.1. นัฐดลย์ ประจงการ
             4.7.6.2. ปวีร์ธิดา ประจงการ
             4.7.6.3. พัชญ์สิตา ประจงการ
        4.7.7. ทวนฤทธิ์ ประจงการ - นุชสราภรณ์ เสมือนพิทักษ์
             4.7.7.1. สุทธิลักษณ์ ประจงการ
        4.7.8. ธัญญารัตน์ ประจงการ - สุวัชร จิตต์อำไพ
             4.7.8.1. ภุวดล จิตต์อำไพ
             4.7.8.2. กรวีร์ จิตต์อำไพ
        4.7.9. อนุสรณ์ ประจงการ

4.8. นางกิมจ๊ะ - เลี้ยง
        4.8.1. พิมพ์ใจ
        4.8.2. บุญมา
        4.8.3. สมบูรณ์
        4.8.4. บุญส่ง
        4.8.5. สมปอง
        4.8.6. เพ็ญศรี

กลับหน้าหลัก