ประวัติส่วนตัว
ชื่อ - นามสกุล
คุณพ่ออีเรเนอุส ดำรง บุญรติวงศ์
วันเกิด 28 มิถุนายน 1941/2484
วันบวช
7 พฤษภาคม 1968/2511
บิดา - มารดา
ยอแซฟ รื่น - มารีอา มักดาเลนา ซิ้วกี กังก๋ง
พ่อบวช
ลูกา มงคล วังตาล
การศึกษา
ระดับประถม
โรงเรียนเรืองวิทย์
ระดับมัธยม
โรงเรียนดรุณานุเคราะห์ ปี 1959
ระดับอุดมศึกษา
ปรัชญา บ้านเณรแม่พระนิรมล ราชบุรี ปี 1963
เทววิทยา บ้านเณรพระหฤทัย อินเดีย ปี 1967
พิธีแต่งตั้ง - บวชสังฆานุกร และบวชพระสงฆ์
รับศีลโกน
17 สิงหาคม 1965 (บ้านเณรพระหฤทัย อินเดีย)
รับศีลซุบดีอาโกโน
16 เมษายน 1967 (บ้านเณรพระหฤทัย อินเดีย)
สังฆานุกร
14 สิงหาคม 1967 (บ้านเณรพระหฤทัย อินเดีย)
พระสงฆ์
7 พฤษภาคม 1968 (ร.ร.ดรุณาราชบุรี) โดย พระสังฆราช เปโตร คาเร็ตโต
บทบาทหน้าที่หลังจากบวชเป็นพระสงฆ์
ปี 1967-1968
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญอันตน โคกมดตะนอย
ปี 1969-1970
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแม่พระมหาทุกข์ ท่าม่วง
ปี 1971-1974
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสอาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก
ปี 1975-1976
เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอห์นบอสโก ราชบุรี
ปี 1976-1985
เจ้าอาวาสวัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ เมืองพาน เชียงราย
ปี 1986-1987
เจ้าอาวาสอาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก
ปี 1989-1991
เจ้าอาวาสวัดแม่พระนิจจานุเคราะห์ ทุ่งเขาหลวง
ปี 1992-1993
เจ้าอาวาสวัดนักบุญมาร์การีตา บางตาล
ปี 1993-1994
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสอาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก
ปี 1994-1996
เจ้าอาวาสวัดแม่พระเป็นที่พึ่ง ท่าหว้า
ปี 1997-1999
เจ้าอาวาสวัดนักบุญเวนันซีโอ เพชรบุรี
ปี 2000-2002
เจ้าอาวาสวัดนักบุญอังเยลา ซอนต้า, วัดนักบุญอักเนส ชัฏป่าหวาย
ปี 2003-2004
เจ้าอาวาสวัดนักบุญอันนา เกาะสมุย
ปี 2005-2006
เจ้าอาวาสวัดแม่พระสายประคำ หลักห้า
ปี 2006-ปัจจุบัน
พักประจำศูนย์ฯ ราชบุรี

คติพจน์ " FIAT" ขอให้เป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์เถิด