ปี 2560/2017
เดือน
วันที่
ชื่อวัด
พฤษภาคม
14
วัดแม่พระฟาติมา ห้วยคลุม อ.สวนผึ้ง
28
วัดแม่พระเป็นที่พึ่ง ท่าหว้า
31
บ้านเบธานี (ฉลองพระนางมารีย์เสด็จเยี่ยม)
มิถุนายน
4
วัดพระเมตตา ไทรงาม
11
วัดนักบุญอันตน โคกมดตะนอย
25
วัดพระคริสตหฤทัย วัดเพลง
กรกฎาคม
2
วัดแม่พระนิจจานุเคราะห์ ทุ่งเขาหลวง
15
วัดนักบุญเบเนดิกต์ โป่งยอ (ฉลองวันเสาร์)
23
วัดนักบุญยาโกเบ แม่กลอง
29
วัดน้อยนักบุญอันนา กาญจนบุรี (ฉลองวันเสาร์)
สิงหาคม
13
อารามกลาริส กาปูชิน
20
วัดนักบุญเวนันซีโอ เพชรบุรี
27
วัดแม่พระราชินีแห่งสากลโลก กาญจนบุรี
กันยายน
10
อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก
17
วัดแม่พระมหาทุกข์ ท่าม่วง
24
วัดอัครเทวดามีคาแอล ดอนกระเบื้อง
ตุลาคม
1
วัดนักบุญเทเรซา ห้วยกระบอก
8
วัดนักบุญมาร์การีตา บางตาล
29
วัดแม่พระสายประคำ หลักห้า
พฤศจิกายน
5
วัดนักบุญลูกา หนองนางแพรว
19
วัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร ลูกแก
26
เคารพศีลมหาสนิทระดับสังฆมณฑล วัด น.เทเรซา ห้วยกระบอก
ธันวาคม
3
วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ พุถ่อง
10
วัดน้อยบ้านเณรเล็ก ราชบุรี
17
วัดนักบุญเปาโลกลับใจ โพธาราม
ปี 2561/2018
มกราคม
6
วัดแม่พระแห่งสันติภาพ เขาพระ (ฉลองวันเสาร์)
7
วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ วัดใน
14
วัดนักบุญฟาบีอาโน ห้วยลึก
21
วัดนักบุญอักเนส ชัฏป่าหวาย
28
วัดนักบุญยอห์นบอสโก ราชบุรี
กุมภาพันธ์
3
วัดนักบุญฟรังซิสอัสซีซี หาดแตง
11
วัดแม่พระเมืองลูร์ด ท่าเรือ
18
วัดนักบุญอังเยลา ซอนต้า
25
วัดพระวิสุทธิวงศ์ แพรกหนามแดง
มีนาคม
17
วัดนักบุญยอแซฟ บ้านโป่ง (ฉลองวันเสาร์)