บรรยากาศรอบๆ วัด น.เทเรซา

วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2017 ฉลองพระเยซูเจ้าทรงประจักษ์พระวรกายต่อหน้าอัครสาวก

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิว                                                   มธ 17:1-9

        ต่อมาอีกหกวัน พระเยซูเจ้าทรงพาเปโตร ยากอบและยอห์นน้องชายไปบนภูเขาสูงที่ปราศจากผู้คน แล้วพระ วรกายของพระองค์ก็เปลี่ยนไปต่อหน้าเขา พระพักตร์เปล่งรัศมีดุจดวงอาทิตย์ ฉลองพระองค์กลับมีสีขาวดุจแสงสว่าง โมเสสและประกาศกเอลียาห์สำแดงตนสนทนาอยู่กับพระองค์

         เปโตร จึงทูลพระเยซูเจ้าว่า 'พระเจ้าข้า ที่นี่สบายน่าอยู่จริงๆถ้าพระองค์มีพระประสงค์ ข้าพเจ้าจะสร้างเพิงขึ้นสามหลัง หลังหนึ่งสำหรับพระองค์ หลังหนึ่งสำหรับโมเสส อีกหลังหนึ่งสำหรับเอลียาห์'

         ขณะที่เปโตรกำลังพูดอยู่นั้น มีเมฆสว่างจ้าก้อนหนึ่งปกคลุมพวกเขาไว้ เสียงหนึ่งดังจากเมฆนั้นว่า 'ท่านผู้นี้เป็นบุตรสุดที่รักของเรา เราพึงพอใจยิ่งนัก จงฟังท่านเถิด'

         เมื่อได้ยินดังนั้น ศิษย์ทั้งสามซบหน้าลงกับพื้นดิน มีความกลัวอย่างยิ่ง พระเยซูเจ้าเสด็จเข้ามาใกล้ ทรงสัมผัสเขา ตรัสว่า 'จงลุกขึ้นเถิด อย่ากลัวเลย' เมื่อเงยหน้าขึ้น เขาไม่เห็นผู้ใด นอกจากพระเยซูเจ้าเท่านั้น

         ขณะที่กำลังลงจากภูเขา พระเยซูเจ้าทรงกำชับศิษย์ทั้งสามว่า 'อย่าเล่านิมิตที่ได้เห็นนี้ให้ผู้ใดฟัง จนกว่าบุตรแห่งมนุษย์จะกลับคืนชีพจากบรรดาผู้ตาย'

       

วันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2017 สัปดาห์ที่ 19 เทศกาลธรรมดา

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิว                                                   มธ 14:22-33

         ทันทีหลังจากนั้น พระเยซูเจ้าทรงสั่งให้บรรดาศิษย์ลงเรือข้ามทะเลสาบล่วงหน้าพระองค์ไป ขณะที่พระองค์ทรงจัดให้ประชาชนกลับไป เมื่อทรงอำลาประชาชนแล้ว พระองค์ก็เสด็จขึ้นไปบนภูเขาเพื่ออธิษฐานภาวนาตามลำพัง ครั้นเวลาค่ำ พระองค์ทรงอยู่ที่นั่นเพียงพระองค์เดียว ส่วนเรืออยู่ห่างจากฝั่งหลายร้อยเมตร กำลังแล่นโต้คลื่นอย่างหนักเพราะทวนลม เมื่อถึงยามที่สี่ พระองค์ทรงดำเนินบนทะเลไปหาบรรดาศิษย์ เมื่อบรรดาศิษย์เห็นพระองค์ทรงดำเนินอยู่บนทะเลดังนั้น ต่างตกใจมากกล่าวว่า 'ผีมา' และส่งเสียงอื้ออึงด้วยความกลัว

         ทันใดนั้นพระเยซูเจ้าตรัสแก่เขาว่า 'ทำใจให้ดี!เราเอง! อย่ากลัวเลย' เปโตรทูลตอบว่า 'พระเจ้าข้า ถ้าเป็นพระองค์ก็จงสั่งให้ข้าพเจ้าเดินบนน้ำไปหาพระองค์เถิด'

         พระองค์ตรัสว่า 'มาเถิด' เปโตรจึงลงจากเรือ เดินบนน้ำไปหาพระเยซูเจ้า แต่เมื่อเห็นว่าลมแรง เขาก็กลัวและเริ่มจมลง แล้วร้องว่า 'พระเจ้าข้า ช่วยข้าพเจ้าด้วย'

         ทันใดนั้นพระเยซูเจ้าทรงยื่นพระหัตถ์จับเขา ตรัสว่า 'ท่านช่างมีความเชื่อน้อยจริง สงสัยทำไมเล่า?' เมื่อพระองค์เสด็จขึ้นมาประทับในเรือพร้อมกับเปโตรแล้ว ลมก็สงบ คนที่อยู่ในเรือจึงเข้ามากราบนมัสการพระองค์ทูลว่า 'พระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าอย่างแท้จริง'

 

วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2017 สมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกา                                                   ลก 1:39-56

         หลังจากนั้นไม่นาน พระนางมารีย์ได้รีบออกเดินทางไปยังเมืองหนึ่งในแถบภูเขาแคว้นยูเดีย พระนางเข้าไปในบ้านของเศคาริยาห์และทักทายนางเอลีซาเบธ เมื่อนางเอลีซาเบธได้ยินคำทักทายของพระนางมารีย์ บุตรในครรภ์ก็ดิ้น นางเอลีซาเบธได้รับพระจิตเจ้าเต็มเปี่ยม ร้องเสียงดังว่า “เธอมีบุญยิ่งกว่าหญิงใดๆ และบุตรของเธอก็มีบุญด้วย ทำไมหนอพระมารดาขององค์พระผู้เป็นเจ้าจึงมาเยี่ยมเยียนข้าพเจ้าเล่า? เมื่อฉันได้ยินคำทักทายของเธอ บุตรในครรภ์ของฉันก็ดิ้นด้วยความยินดี เธอเป็นสุขที่เชื่อว่า พระวาจาที่พระเจ้าได้ตรัสแก่เธอไว้จะเป็นจริง”

         พระนางมารีย์ตรัสว่า "วิญญาณข้าพเจ้าประกาศความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า จิตใจของข้าพเจ้าชื่นชมยินดีในพระเจ้า พระผู้กอบกู้ข้าพเจ้า เพราะพระองค์ทอดพระเนตรผู้รับใช้ต่ำต้อยของพระองค์ตั้งแต่นี้ไป ชนทุกสมัยจะกล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นสุข พระผู้ทรงสรรพานุภาพทรงกระทำกิจการยิ่งใหญ่สำหรับข้าพเจ้าพระนามของพระองค์ศักดิ์สิทธิ์ พระกรุณาต่อผู้ยำเกรงพระองค์แผ่นไปตลอดทุกยุคทุกสมัย พระองค์ทรงยกพระกรแสดงพระอานุภาพทรงขับไล่ผู้มีใจมักใหญ่ใฝ่สูงให้กระจัดกระจายไป ทรงคว่ำผู้ทรงอำนาจจากบัลลังก์ และทรงยกย่องผู้ต่ำต้อยให้สูงขึ้น พระองค์ประทานสิ่งดีทั้งหลายแก่ผู้อดอยาก ทรงส่งเศรษฐีให้กลับไปมือเปล่า พระองค์ได้ทรงช่วยเหลืออิสราเอล ผู้รับใช้พระองค์โดยทรงระลึกถึงพระกรุณา ดังที่ได้ทรงสัญญาไว้แก่บรรพบุรุษของเราแก่อับราฮัมและลูกหลานตลอดไป

         พระนางมารีย์ได้ค้างอยู่กับนางเอลีซาเบธประมาณสามเดือนจึงเสด็จกลับ

 

วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2017 สัปดาห์ที่ 21 เทศกาลธรรมดา

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิว                                                   มธ 16:13-20

         เวลานั้น พระเยซูเจ้าเสด็จมาถึงเขตเมืองซีซารียาแห่งฟิลิป และตรัสถามบรรดาศิษย์ว่า 'คนทั้งหลายกล่าวว่าบุตรแห่งมนุษย์เป็นใคร?' เขาทูลตอบว่า 'บ้างกล่าวว่าเป็นยอห์นผู้ทำพิธีล้าง บ้างกล่าวว่าเป็นประกาศกเอลียาห์ บ้างกล่าวว่าเป็นประกาศกเยเรมีย์หรือประกาศกองค์ใดองค์หนึ่ง'

         พระองค์ตรัสกับเขาว่า 'ท่านล่ะคิดว่าเราเป็นใคร?' ซีโมน เปโตรทูลตอบว่า 'พระองค์คือพระคริสต์ พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงชีวิต' พระเยซูเจ้าตรัสตอบเขาว่า 'ซีโมน บุตรของยอห์น ท่านมีสุข! เพราะว่า ไม่ใช่มนุษย์ที่เปิดเผยให้ท่านทราบ แต่พระบิดาเจ้าของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์ทรงเปิดเผย เราบอกท่านว่า ท่านคือศิลา และบนศิลานี้ เราจะตั้งพระศาสนจักรของเรา ประตูนรกจะไม่มีวันชนะพระศาสนจักรได้ เราจะมอบกุญแจอาณาจักรสวรรค์ให้ ทุกสิ่งที่ท่านจะผูกบนแผ่นดินนี้ จะผูกไว้ในสวรรค์ด้วย ทุกสิ่งที่ท่านจะแก้บนแผ่นดินนี้ ก็จะแก้ในสวรรค์ด้วย แล้วพระองค์ทรงกำชับบรรดาศิษย์มิให้บอกใครว่าพระองค์คือพระคริสตเจ้า

 

บทอ่านวันอาทิตย์ เดือน กันยายน 2017

บทอ่านวันอาทิตย์ เดือน ตุลาคม 2017

บทอ่านวันอาทิตย์ เดือน พฤศจิกายน 2017

บทอ่านวันอาทิตย์ เดือน ธันวาคม 2017


วัดนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซู ห้วยกระบอก ต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70190 โทร. 032-291202

Contact Web-Admin : theresainfant@yahoo.com