บรรยากาศรอบๆวัด น.เทเรซา
รายชื่อผู้ทำบุญโอกาสฉลองวัด น.เทเรซา ห้วยกระบอก 1 ต.ค. 2017
ที่
ชื่อ-นามสกุล
จำนวนเงิน
หมายเหตุ
1 ครอบครัวครูบุญเกียรติ วิสิทธิ์ศิลป์                        5,000 มิสซาประธาน+พระสงฆ์(3,000+2,000)
2 คุณสมพร บุญก่อสร้าง                        1,500 แผ่นปัง+เหล้าองุ่น
3 ครูพัชรินทร์ โรจนวิทย์                        1,000 มิสซาพระสงฆ์
4 ครูสมศรี มหาเจริญ                        2,000 มิสซาพระสงฆ์
5 คุณอัญชนา อดิเรกลาภ                        3,000 บำรุงสื่อมวลชน
6 คุณธีรพล  พรมแสง                        2,000 ตรีวารวันแรก 2,000
7 ครอบครัวคุณบุญเกิด  ศิริปิ่น                        2,000 ตรีวารวันที่สอง 2,000
8 คุณกมล  พรมแสง                        5,000 ตรีวารวันที่สาม 2,000
9 คุณวันวิสาข์  นากอนันต์ศิลป์                        1,000 มิสซาพระสงฆ์
10 คุณโชติกา  อรรฆธน                        1,000 มิสซาพระสงฆ์
11 คุณปาริชาติ  เอกภูธร                        1,000 มิสซาพระสงฆ์
12 คุณกานต์พิชชา  ถนอมวงษ์                        1,000 มิสซาพระสงฆ์
13 คุณฉัตรกมล  พรมแสง                        1,000 มิสซาพระสงฆ์
14 คุณวิมล  ทองปุก ของว่างตรีวารวันแรก 1,000
15 ป้าน้อย ของว่างตรีวารวันที่สอง 1,000
16 คุณซิ่วเช็ง เซี่ยงหว๊อง ของว่างตรีวารวันที่สาม 1,000
17 คุณปรีดา  วงศ์ลาภทรัพย์ ของว่างตรีวารวันที่สาม 1,000
18 คุณโชติกา  อรรฆธน เจ้าภาพพวงมาลัย 1,000
19 คุณวันดี  พรมแสง พวงมาลัยถวายประธาน 2,000
20 คุณกมล  พรมแสง ข้าวสาร 1 กระสอบ
21 คุณเบญจวรรณ นากอนันต์ศิลป์ ข้าวสาร 1 กระสอบ
22 ครอบครัว ภารนันท์ ก๋วยเตี๋ยวน้ำแดง 3,000
23 คุณวาสนา  อดิเรกลาภ ลอดช่องสิงคโปร์ 1,000
24 คุณผ่องศรี  ช้อยเครือ ผัดไท 2,500
25 คุณโชติกา  อรรฆธน ขนมจีน
26 คุณนิติ  วิสิทธิ์ศิลป์ ปลา
27 คุณกรกฤดิ + เกริน (ครอบครัวครูสงคราม) ไข่ไก่ 500 ฟอง
28 ครอบครัวครูวิลาวรรณ  ช้อยเครือ                        1,500 เก้าอี้ 500 ตัว  1,500
29 ครอบครัว เอกสิทธิ์ชัยพงศ์                        3,000 ทำบุญบ้านเณร 3,000
30 ครอบครัวคุณอิสสรา-กมลวจี  ตาลเจริญ ดอกไม้  3,000
31 ครูนภา - เฟิร์น - ฟูล อรรถเศรษฐากร ดอกไม้  3,000
32 คุณสุกัญญา  ธีรานุวัฒน์ หมูหัน 4,000
33 คุณวิชาญ  อดิเรกลาภ เนื้อหมู  4,000
34 คุณซิ่วกวาง  อรรถเศรษฐากร ขาหมู 30 ขา
35 ครอบครัวคุณบุษรา  สะอาดเอี่ยม ไอศกรีม 2 ถัง
36 ครูวรพล - ครูศิริเพ็ญ - ครูพิรุฬห์ลักษณ์ - ครูวราภรณ์ ข้าวโพดคั่ว
37 คุณเตียง  เซี่ยงว่อง                        1,000 มิสซาพระสงฆ์
38 คุณโชติรส  เซี่ยงว่อง                        1,000 มิสซาพระสงฆ์
39 คุณปริญญา  บูญทัน                        1,000 มิสซาพระสงฆ์
40 ครอบครัวคุณณรงค์-สมพงษ์  หงษ์ทอง ทอดมัน 50 ก.ก.
41 คุณประภาพินท์ ทองอำไพ ข้าวสาร 1 กระสอบ
42 คุณกุญชญา ตาลเจริญ ขนมชั้น
43 คุณสายัญ บัววัฒนา - คุณพัชรี เปรี่ยมสมุทร                               -   ค่าผัก + ผลไม้
44 คุณอัมพร  อดิเรกลาภ                        1,000 มิสซาพระสงฆ์
45 คณะครูโรงเรียนเทพวิทยา                                                                          7,900
46 นักเรียนโรงเรียนเทพวิทยา                               -   (กองผ้าป่า)    = 27,859
47 คุณชนิกานต์  วรปรีชา ดอกไม้ตกแต่งวัด
48 ครอบครัวคุณกุ่ย - กิมฟ้า  ชาวจีน ลูกชิ้นทอด
49 ผญ.วงเดือน  สิทธิวิไล ข้าวคลุกกะปิ
50 ชมรมสภาอภิบาล สังฆมณฑลราชบุรี ข้าวหน้าไก่ + ลอดช่อง
51 ร้านดาราศิลป์ โพธาราม หอยทอด
52 คุณมาริศ  ทิวากร                        1,000 มิสซาพระสงฆ์
รวมเป็นเงิน                      36,000

ทดสอบวิชาคริสตศาสนา

คุณพ่อปราโมทย์ นิลเพ็ชร(ผู้อำนวยการศูนย์คำสอน) พร้อมทีมงานได้พบนักเรียนคาทอลิก ร.ร.เทพวิทยา เพื่อทดสอบวิชาคริสตศาสนา และเพิ่มเติมความรู้ด้านคำสอน เมื่อวันอังคารที่ 12 ก.ย. 2017

น้องต้นบุญรับศีลล้างบาป

คุณพ่อเจษฎา บุญรติวงศ์โปรดศีลล้างบาปให้ น้องต้นบุญ(เทเรซา ภัคชัญญา ตาลเจริญ) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 ส.ค.2017 โดยมีเทเรซา ฉัตรกมล พรมแสง เป็นแม่ทูนหัว

(ชมภาพเพิ่มเติมที่นี่)


วัดนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซู ห้วยกระบอก ต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70190 โทร. 032-291202

Contact Web-Admin : theresainfant@yahoo.com