บรรยากาศวัด น.เทเรซา ห้วยกระบอก

ดาวน์โหลดสารวัดฉบับส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย 26 ต.ค. 2017

ดาวน์โหลดสารวัดฉบับพิเศษโอกาสฉลองวัด 1 ต.ค. 2017

ตารางสวดสายประคำ ประจำปี 2017 เวลา 19:30 น.

วัน /เดือน / ปี

ผู้ก่อสวด - ขับร้อง

เจ้าภาพสวดสายประคำ

สถานที่

วันจันทร์ที่ 2  ต.ค. 60

 ครูคาทอลิก

เปิดเดือนแม่พระที่วัด

ที่วัด

วันอังคารที่  3  ต.ค. 60

ครูนลินรัตน์ +  ครูณัฐพิมล

1. คุณสมพงษ์    หงษ์ทอง    
2. คุณเสน่ห์     สวัสดี และพี่น้อง

ที่วัด

วันพุธที่ 4 ต.ค. 60

ครูกมลวจี + ครูฉัตรกมล

พนักงานโรงเรียนเทพวิทยา

ที่วัด

วันพฤหัสที่  5  ต.ค. 60

 ครูสมศรี + ครูวรวรรณ

1. คุณพัชรี    เปี่ยมสมุทร
2. คุณสายัณห์   บัววัฒนา

ที่วัด

วันศุกร์ที่  6  ต.ค. 60

ครูนลินรัตน์ +  ครูณัฐพิมล

1. คุณบุญเกียรติ   วิสิทธิ์ศิลป์
2. คุณสุโรจน์     งอกเสมอ
3. คุณวนิดา    บุษบา                         

ที่วัด

วันเสาร์ที่  7 ต.ค. 60

ครูกมลวจี + ครูฉัตรกมล

คุณสงคราม   ช้อยเครือ
คุณลลิตา       ฤกษ์มณีชัย
คุณเกริน        บุญทรง
คุณกรกฤติ     ช้อยเครือ

ที่วัด

วันจันทร์ที่ 9  ต.ค. 60

 ครูสมศรี + ครูวรวรรณ

1. คุณกมล         พรมแสง
2. คุณเบญจวรรณ    ช้อยเครือ
3. คุณวรศักดิ์         วังตาล

ที่วัด

วันอังคารที่  10  ต.ค. 60

ครูกมลวจี + ครูฉัตรกมล

1. คุณสิทธิชัย     เอกสิทธิ์ชัยพงศ์
2. คุณธวัชชัย     ว่องไวชัยเจริญ
3. คุณเอกชัย      ว่องไวชัยเจริญ
4. คุณโชติรส     เซี่ยงฉิน
5. คุณสุวรรณา   ถาวรกีรติ

ที่วัด

วันพุธที่ 11 ต.ค. 60

ครูนลินรัตน์ +  ครูณัฐพิมล

รวมที่วัด (ไม่มีเจ้าภาพ)

ที่วัด

วันพฤหัสที่  12  ต.ค. 60

 ครูสมศรี + ครูวรวรรณ

ครอบครัว  สว่างศิลป์    และลูกหลาน

ที่วัด

วันศุกร์ที่  13  ต.ค. 60

ครูนลินรัตน์ +  ครูณัฐพิมล

คุณรัชนี     เก่งวงษ์

ที่วัด

วันเสาร์ที่  14  ต.ค. 60

ครูกมลวจี + ครูฉัตรกมล

คุณปริญญา      บุญทัน       

ที่บ้าน

วันจันทร์ที่ 16  ต.ค. 60

 ครูนลินรัตน์ +  ครูณัฐพิมล

1. คุณสมพร    บุญก่อสร้าง
2. คุณสุนีย์      วัชรชัยโสภณสิริ
3. คุณสุณี      โพธิ์สุวรรณ์
4. คุณเง็กชุน    ช้อยเครือ
5. คุณสมชาย   เจนไพจิต

ที่วัด

วันอังคารที่ 17 ต.ค. 60

ครูสมศรี + ครูวรวรรณ

1.คุณเทอดศักดิ์    วิสิทธิ์ศิลป์
2.คุณสมศรี      ธีรพาณิชย์ชน
3.คุณยุพา       แช่มช้อย 

ที่วัด

วันพุธที่  18  ต.ค. 60

ครูกมลวจี + ครูฉัตรกมล

1. คุณวิมล     ทองปุก
2. คุณพีระยุทธ   บุญพยุง
3. คุณสราวุฒิ    บุญพยุง

ที่วัด

วันพฤหัสที่ 19  ต.ค. 60

 ครูสมศรี + ครูวรวรรณ

1. คุณวิลาวรรณ    ช้อยเครือ
2. คุณผ่องศรี        ช้อยเครือ
3. คุณรัตน์มณี     โอภาสุรารักษ์
4. คุณจันทรา     โพธิ์พารากร
5. คุณโสภี        โพธิ์พารากร
6. คุณมนตรี      โพธิ์พารากร

ที่วัด

วันศุกร์ที่ 20  ต.ค. 60

ครูกมลวจี + ครูฉัตรกมล

1. คุณวิชาญ    อดิเรกลาภ   
2. คุณวาสนา   อดิเรกลาภ
3. คุณอัมพร    อดิเรกลาภ
4. คุณประนม   จำปาคำ
5. คุณพัชรินทร์   โรจนวิทย์
6. คุณนวย       ดีหน่าย

ที่วัด

วันเสาร์ที่  21 ต.ค. 60

ครูนลินรัตน์ +  ครูณัฐพิมล

คุณป้าหนู  ตาลเจริญ   
และลูกหลาน

ที่วัด

วันจันทร์ที่ 23 ต.ค. 60

 ครูสมศรี + ครูวรวรรณ

รวมที่วัด (ไม่มีเจ้าภาพ)

ที่วัด

วันอังคารที่ 24 ต.ค. 60

ครูนลินรัตน์ +  ครูณัฐพิมล

1. คุณสุชาติ   พิมพ์เพชร
2. คุณกรี      คุ้มเนตร

ที่วัด

วันพุธที่  25  ต.ค. 60

ครูกมลวจี + ครูฉัตรกมล

1. คุณอนุรีย์      ทิวากร
2. คุณอรรถพล    ทิวากร
3. คุณสุนทรี     แย้มพราย

ที่วัด

วันพฤหัสที่  26  ต.ค. 60

 ครูสมศรี + ครูวรวรรณ

คุณอัญชนา     อดิเรกลาภ     

ที่วัด

  วันศุกร์ที่ 27 ต.ค. 60

ครูนลินรัตน์ +  ครูณัฐพิมล

คุณนิติ   วิสิทธิ์ศิลป์

 

วันเสาร์ที่ 28 ต.ค. 60

ครูกมลวจี + ครูฉัตรกมล

1. คุณซิ่วกวาง      อรรถเศรษฐากร
2. คุณนลินรัตน์     อรรถศิรสิทธิ์
3. คุณซิ่วเตียง      เซี่ยงหวอง
4. คุณกฤษณา   อัจฉราพิทักษ์
5. คุณปรีดา    วงศ์ลาภทรัพย์

ที่วัด

วันจันทร์ที่ 30 ต.ค. 60

ครูสมศรี + ครูวรวรรณ

บ้านซิสเตอร์

ที่วัด

วันอังคารที่ 31 ต.ค. 60

ครูคาทอลิก

ปิดเดือนแม่พระ สวดสายประคำ
พิธีบูชาขอบพระคุณ และแห่รูปแม่พระ

ที่วัด


วัดนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซู ห้วยกระบอก ต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70190 โทร. 032-291202

Contact Web-Admin : theresainfant@yahoo.com