รายชื่อผู้ทำบุญบูรณะวัด น.เทเรซา ปี 2018
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
จำนวนเงิน
1
ครอบครัว คุณกมล พรมแสง
100,000.-
2
บุตรหลาน อันนา หนู ตาลเจริญ
20,000.-
3
ครอบครัว คุณประภาพินท์ ทองอำไพ
10,000.-
4
ครอบครัว คุณวิชาญ อดิเรกลาภ
10,000.-
5
ครอบครัว ยอห์นบัปติส วีรวุฒิ วังตาล
10,000.-
6
ครอบครัว คุณเซี่ยวจิน เอกสิทธิ์ชัยพงศ์
10,000.-
7
ครอบครัว คุณสมพร บุญก่อสร้าง
10,000.-
8
ครอบครัว นางบุญเกิด ศิริปิ่น
5,000.-
9
ครอบครัว นางปาริชาติ เอกภูธร
5,000.-
10
ครอบครัว คุณเบญจวรรณ นากอนันต์ศิลป์
3,000.-
11
ครอบครัว คุณครูบุญเกียรติ วิสิทธิ์ศิลป์
3,000.-
12
ครอบครัว คุณวาสนา อดิรกลาภ
2,000.-
13
ครอบครัว คุณสมชาย เจนไพจิตร
2,000.-
14
ครอบครัว อันนา หนู ตาลเจริญ(วันปลงศพ)
2,000.-
15
ครอบครัว คุณวิมล ทองปุก
1,000.-
16
ครอบครัว คุณธัญรัตน์ โพธิ์ทอง
1,000.-