รายชื่อผู้ทำบุญบูรณะวัด น.เทเรซา ปี 2018
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
จำนวนเงิน
1
ครอบครัว คุณกมล พรมแสง
100,000.-
2
ครอบครัว คุณประภาพินท์ ทองอำไพ
10,000.-
3
ครอบครัว คุณวิชาญ อดิเรกลาภ
10,000.-
4
ครอบครัว ยอห์นบัปติส วีรวุฒิ วังตาล
10,000.-
5
ครอบครัว คุณเซี่ยวจิน เอกสิทธิ์ชัยพงศ์
10,000.-
6
ครอบครัว คุณสมพร บุญก่อสร้าง
10,000.-
7
ครอบครัว คุณเบญจวรรณ นากอนันต์ศิลป์
3,000.-
8
ครอบครัว คุณครูบุญเกียรติ วิสิทธิ์ศิลป์
3,000.-
9
ครอบครัว คุณวาสนา อดิรกลาภ
2,000.-
10
ครอบครัว คุณสมชาย เจนไพจิตร
2,000.-
11
ครอบครัว อันนา หนู ตาลเจริญ
2,000.-
12
ครอบครัว คุณวิมล ทองปุก
1,000.-
13
ครอบครัว คุณธัญรัตน์ โพธิ์ทอง
1,000.-