กำหนดการสวดสายประคำ เดือนตุลาคม 2020
วัน/เดือน/ปี
เจ้าภาพสวดสายประคำ
สถานที่
1 ต.ค. 62
เปิดเดือนแม่พระ
ที่วัด
2 ต.ค. 62
บ้านซิสเตอร์ และพนักงานโรงเรียนเทพวิทยา
ที่วัด
3 ต.ค. 62
คุณสมพร บุญก่อสร้าง, คุณสุนีย์ วัชรชัยโสภณสิริ, คุณเง็กชุน ช้อยเครือ คุณสมชาย เจนไพจิต
ที่วัด
5 ต.ค. 62
คุณพัชรี เปี่ยมสมุทร คุณสายัณ บัววัฒนา,
ที่วัด
6 ต.ค. 62
คุณสิทธิชัย เอกสิทธิ์ชัยพงศ์ คุณธวัชชัย คุณเอกชัย คุณโชติรส คุณสุวรรณา ถาวรกีรติ
ที่วัด
7 ต.ค. 62
คุณเทอดศักดิ์ วิสิทธิ์ศิลป์, คุณสมศรี ธีรพาณิชย์ชน, คุณยุพา แช่มช้อย
ที่วัด
8 ต.ค. 62
คุณวิมล ทองปุก, คุณพีระยุทธ คุณสราวุฒิ บุญพยุง
ที่วัด
9 ต.ค. 62
คุณบุญเกียรติ วิสิทธิ์ศิลป์, คุณสุโรจน์ งอกเสมอ, คุณวนิดา บุษบา
ที่วัด
10 ต.ค. 62
คุณสงคราม ช้อยเครือ, คุณลลิตา ฤกษ์มณีชัย, คุณเกริน ช้อยเครือ, คุณกรกฤติ ช้อยเครือ+คุณอิสสรา ตาลเจริญ
ที่วัด
12 ต.ค. 62
คุณธัญรัตน์ โพธิ์ทอง,คุณอนุรีย์ ทิวากร
ที่วัด
14 ต.ค. 62
คุณอัฐพร(ไบเล่) เนตรพรม
ที่วัด
15 ต.ค. 62
คุณวิชาญ คุณวาสนา คุณอัญชนา คุณอัมพร อดิเรกลาภ คุณประนม จำปาคำ
ที่วัด
16 ต.ค. 62
คุณสุชาติ พิมพ์เพชร, คุณกรี คุ้มเนตร
ที่วัด
17 ต.ค. 62
คุณซิ่วกวาง คุณนลินรัตน์ คุณซิ่วเตียง คุณกฤษณา คุณปรีดา
ที่วัด
19 ต.ค. 62
คุณกมล พรมแสง, คุณเบญจวรรณ นากอนันต์ศิลป์,
ที่วัด
20 ต.ค. 62
คุณวิลาวรรณ คุณผ่องศรี ช้อยเครือ คุณรัตน์มณี โอภาสุรารักษ์ คุณจันทรา คุณโสภี โพธิ์พารากร คุณรัชนี เก่งวงษ์
ที่วัด
21 ต.ค. 62
ครอบครัว สว่างศิลป์
ที่วัด
22 ต.ค. 62
ที่วัด
24 ต.ค. 62
คุณนิติ วิสิทธิ์ศิลป์, คุณปริญญา บุญทัน
ที่บ่อปลา
26 ต.ค. 62
คุณสมพงษ์ หงษ์ทอง, คุณเสน่ห์ สวัสดี
ที่วัด
27 ต.ค. 62
 
ที่วัด
28 ต.ค. 62
ที่วัด
29 ต.ค. 62
ที่วัด
30 ต.ค. 62
ที่วัด
31 ต.ค. 62
ปิดเดือนแม่พระ
ที่วัด